AKTY PRAWNE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r. (Dz. U Nr 89 z 1994r. poz. 414 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

body bottom